วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

            เกษตรกรมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ในการผลิตและจัดการสินค้าตามความต้องการของตลาด
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรแก่เกษตรกรที่เหมาะสม
3. เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
5. บริหารจัดการข้อมูลการเกษตรให้เป็นระบบ