ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

เกษตรพังงา สัมมนาขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (DW 2/2566)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 256 […]

เกษตรพังงาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มผู้ผลิต รวบรวมและแปรรูป มังคุดคุณภาพจังหวัดพังงา”

เกษตรพังงา จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ […]

เกษตรพังงา รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจาก สสก.5

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ […]

เกษตรพังงา มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน