เกษตรพังงา สัมมนาขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (DW 2/2566)

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (DW 2/2566) ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 74 คน