อำนาจหน้าที่

1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
2) ส่งเสริมประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช ประมงปศุสัตว์
3) กำกับ ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แบ่งงานภายในออกเป็น  4  กลุ่ม  1 ฝ่าย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป    มีหน้าที่
Ø  งานธุรการ
Ø  งานสารบรรณ
Ø  งานการเงินและบัญชี
Ø  งานพัสดุและยานพาหนะ
Ø  งานการจัดทำและบริหารงบประมาณ
Ø  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร
Ø  งานการเจ้าหน้าที่
Ø  งานประชุม
Ø  งานประสานงานทั่วไปของสำนักงาน

2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   มีหน้าที่
Ø  ศึกษาพัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
Ø  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชนองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
Ø  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
Ø  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
Ø  สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
Ø  สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
Ø  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
Ø  ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
Ø  ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวและโครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง)
Ø  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  มีหน้าที่
Ø ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร
Ø ศึกษาพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องที่
Ø ดำเนินการส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิตและการให้บริการทางการเกษตร
Ø ดำเนินการตามแผนงานโครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร
Ø  ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่เฉพาะ
Ø  สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต
Ø ติดตามประเมินผลและรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด
Ø ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   มีหน้าที่
 Ø  ศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
Ø  พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัด รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช  ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลมือสองอื่น ๆเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ
Ø  ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นที่ และสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
Ø สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขงประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน
Ø สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน
Ø สนับสนุนสำนักงานเกษตรอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตรและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ
Ø  ติดตามประเมินผล  รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรจังหวัด
Ø  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  กลุ่มอารักขาพืช   มีหน้าที่
Ø  ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด และดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช
Ø  สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช
Ø  ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร
Ø  ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช
Ø  ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
Ø  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 สำนักงานเกษตรอำเภอ มีหน้าที่
Ø  วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ
Ø  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
Ø  ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต พืช ประมง และปศุสัตว์
Ø  ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
Ø  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

*************************