เกษตรพังงาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อหาแนวส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มผู้ผลิต รวบรวมและแปรรูป มังคุดคุณภาพจังหวัดพังงา”

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา