เกษตรพังงา จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา โดยมีนายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาแก่เกษตรกร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ว่าที่ร้อยตรี ดร. อนุวัตน์ ทองสกุล ในการการต้อนรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งวิทยากรจากแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อาจารย์ปิยวิชญ์ สวัสดิ์วงค์ ให้ความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อ ความสัมพันธ์ของ ดิน น้ำ พืช การให้น้ำแก่พืชเบื้องต้น และระบบน้ำอัจฉริยะ รวมถึงเยี่ยมชมระบบน้ำอัจฉริยะในแปลงขยายพันธุ์ผักลิ้นห่านและการผลิตผักในโรงเรือนแบบยกพื้น โดยมีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 ราย