เกษตรพังงา รับการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรจาก สสก.5

แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ปลูกผักอยู่บ้าน สร้างแหล่งอาหาร สร้างงาน ต้านภัยโควิด จ.พังงา

DO IT FROM HOME สลัลโรล & มิ๊กซ์สลัด

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับคณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2566 ความสำเร็จในการทำงานพร้อมกับปัญหาอุปสรรคให้ทางเขต 5 ได้รับทราบ และได้ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อรับทราบความต้องการในการปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอ นอกจากนี้ได้ติดตามสถานการณ์ไม้ผลจากแปลงมังคุดสวนแม่นา (นางรัตนา สัจจารักษ์) ณ ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา